Giải pháp ghép kênh quảng cáo của khách sạn vào hệ truyền hình số