Tầm nhìn

Sáng tạo, Năng động, Tin tưởng vào khả năng và nổ lực bản thân, không ngừng học hỏi, dám quyết định nhanh chóng, tập thể SNT sẽ xây dựng một công ty điển hình về kinh doanh và quản lý, bắt kịp bước tiến của nền kinh tế Việt Nam