Sứ mệnh

SNT sẽ trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong cung cấp giải pháp (Solution), sản phẩm (productS) và dịch vụ (Service); thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng trong thị trường Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Cùng lúc đó, SNT sẽ nổ lực để trở thành một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế đất nước